Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.

Svojim radom Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o. usmjeren je na modernizaciju i razvoj unutarnje plovidbe na europskoj razini. Uklju?ivanje rije?nog prometa u moderne multimodalne logisti?ke sustave sastavni je dio europske prometne politike...

Više
Položaj : Naslovna
Traži:

Vijesti

ISO 20000, ISO 27000

Samo jedan standardni teretni rije?ni brod (Bara samohotka) moe prevesti tereta kao 100 teglja?a ili eljezni?ka kompozicija sa 100 vagona.

Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o. pruanjem usluga projektnog menadmenta, istraivanja i razvoja, informati?kih i  konzultantskih usluga, tehni?kih rješenja i podrške te odnosa s javnoš?u i lobiranja djeluje u cilju razvoja i modernizacije unutarnje plovidbe uz pomo? najnovijih tehni?kih dostignu?a. Korisnici naših usluga mogu o?ekivati naju?inkovitija tehni?ka rješenja te stru?nu podršku.

 

Naglasak našeg rada je na integraciji rije?nog prometa u me?unarodne transportne i logisti?ke lance kroz multimodalne transportne modele.

 

CRUP d.o.o. je jedna od vode?ih europskih tvrtki na podru?ju razvoja i implementacije Rije?nih informacijskih servisa (RIS) u skladu s europskim direktivama i standardima. Ponosimo se razvojem vlastitog softvera za upravljanje RIS-om te implementacijom cjelokupnog sustava u Hrvatskoj, Slova?koj, Srbiji, Bugarskoj te implementacijom AIS mree kao osnove RIS-a u Francuskoj na rijekama Seni i Roni.

 

 

 

CRUP je implementirao sustav upravljanja IT uslugama po standardu ISO 20000 (20000-1:2011) ta sustav upravljanja Informacijskom sigurnoš?u po standardu ISO 27000 (27001:2013).

Danube SKILLS Green Danube
Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.
Nova cesta 180, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 631 4445
info@crup.hr